Apuraha reumarekisteritoimintaan. Haettavana15.5.24 mennessä.

Tulehduksellisten reumasairauksien rekisteri sai STM:n asetuksella pysyvän, kansallisen laaturekisterin aseman 1.1.2023. Laaturekisterit kuuluvat THL:n rekisterinpidolliselle vastuulle.  

Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit – THL 

SRY:n on edistänyt jo vuosia kansallinen reumarekisterin kehitystä. SRY on jakanut vuodesta 2017 lähtien yhdistyksen varoista apurahoja reumayksiköihin laatutyöntekijän palkkaamiseen. SRY päätti vuosikokouksessaan, että myönnettävien apurahojen kokonaissumma on 25 000 euroa vuodelle 2025. Suositeltava haettava määrä 2000–4000 euroa/yksikkö.  

Apurahat pyritään kohdentamaan erityisesti rekisteritoiminnan käynnistämiseen, esimerkiksi monitorointiohjelmien käyttöönottoon, sekä niihin reumakeskuksiin, joiden tiedot ovat vielä puutteellisia.  

Keskuksia rohkaistaan hakemaan apurahaa, koska kokemuksesta tiedetään, että riittävän laadukkaan tiedon tallentaminen edellyttää tietojen tarkastamista ja täydentämistä.  

Nyt laaturekisteritoiminnan muututtua lakisääteiseksi ja tiedonkeruun velvoittavaksi, on HVA:lla jatkossa syytä huolehtia siitä, että ammattilaiset pystyvät toteuttamaan tarvittavat kirjaukset osana kliinistä työtä sekä resursoimaan heidän tuekseen myös laatusihteereitä.  

Jätä hakemuksesi 15.5.24 klo 24 mennessä SRY:n hallitukselle osoitteeseen sihteeri@reumatologinenyhdistys.fi lähetetyllä hakemuksella. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Raha annetaan tutkimusrahoituksen tapaan sairaalalle, joka huolehtii palkan maksusta ja työnantajamaksuista. Raha on käytettävissä 1.1.2025 alkaen. SRY:n hallitus päättää apurahojen jaosta kuultuaan Reumarekisterin ydinryhmää. Jaettavien summien perusteina ovat alueen väestömäärä, reumayksikön työntekijämäärä ja se, onko kyseessä rekisterin käynnistys. Aiemmin saadut apurahat huomioidaan jaossa.  

Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää oheinen hakukaavake, jossa selvitetään perustelut laaturahalle, työntekijän tiedot sekä työnteon ajankohta. Mikäli SRY on edellisenä vuonna myöntänyt yksikölle laaturahaa, tulee anomuksen sisältää myös selvitys tämän laaturahan käytöstä.  

Apurahapäätöksestä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse toukokuun 2024 loppuun mennessä. 

Laatuapurahan käytöstä tulee tehdä sopimus SRY:n kanssa. Sopimus tulee olla allekirjoitettuna 31.3.2025 mennessä ja maksusuoritukset tästä työstä tulee laskuttaa 28.4.2025 mennessä. Ilmoitetusta laskutuksen takarajasta voidaan perustellusta syystä hieman joustaa, mutta mikäli sopimusta ei ole allekirjoitettu ja apurahaa laskutettu tilikauden päättymiseen (30.11.25) mennessä, ei apurahaa enää makseta.  

 

2.4.2024 

SRY:n hallituksen puolesta 

sihteeri Johanna Paltta