Laaturekisteri

Suomen reumarekisteri

 

Taustaa

Kalliiden biologisten reumalääkkeiden tultua käyttöön 2000-luvun alussa perustettiin monissa maissa potilasrekisterejä hoidon vaikuttavuuden ja kustannusten seuraamiseksi. Lisäksi rekisterijärjestelmästä on seuraavia hyötyjä

• Strukturoitu seuranta aktiviteetti-indeksejä käyttäen yhdessä tavoitteellisen hoidon (treat-to-target) kanssa parantaa tutkitusti hoitotuloksia.
• Potilaslähtöinen hoitovastetiedon keräys parantaa lääkehoidon toteutumista
• Kerätty rekisteritieto on hoitopäätöksen tuki
• Rekisteritieto on arvokasta tutkimusmateriaalia.

 

Historiaa

Suomessa rekisteritietoa reumapotilaista on kerätty tutkimusluvan puitteissa – ROB(register of biologicals)-FIN-tutkimus – koska lainsäädäntö ei ole aiemmin sallinut reumarekisterin perustamista. Tämä tapahtui alussa paperilomakkeilla, nykyisin GoTreatIT- ja BCB-järjestelmillä.

Keski-Suomen keskussairaalassa kehitettiin runsas kymmenen vuotta sitten kliinisen päätöksenteon tueksi suomalainen versio norjalaisesta GoTreatIT-rekisteriohjelmasta. SRY:n työryhmä vertaili v. 2007 Euroopassa tarjolla olleita rekisterijärjestelmiä ja suositteli GoTreatIT-ohjelmaa kaikkiin reumayksiköihin. Se on tämän mennessä otettu käyttöön useimmissa Suomen reumayksiköistä: (lista Jarnon ja Kuusalon Lauran kyselyn perusteella

Lisäksi HUS on yhdessä BCB Medical Oy:n kanssa kehittänyt oman rekisterialustansa, joka on otettu myös KYS:iin ja OYS:iin.

 

Kansallinen laaturekisterihanke

Suomessa reumatologien rekisteriharrastus ei nauttinut julkisen vallan tukea, kunnes THL vuonna 2018 käynnisti kansallisen laaturekisterihankkeen. Reumarekisteri pääsi yhdeksi projektin pilottirekistereistä.
SRY:n hallitus nimesi hankeryhmään Tuulikki Sokka-Islerin, Johanna Kärjen ja Kari Puolakan. Valtakunnalliset rekisterit mahdollistava laki sote-tiedon toissijaisesta käytöstä (toisiolaki) tuli voimaan 1.5.19 alkaen

SRY:ssä yhdessä sovittuna tavoitteena on ottaa rekisteriin kaikki ne reumayksiköiden potilaat, joilla on Kelan 202-erityiskorvaukseen oikeuttava reumasairaus.

Seurattavien muuttujien lista on aikuispuolella tehty SRY:n tiedonhallintajaoksen (Pia Isomäki, Tuulikki Sokka-Isler, Dan Nordström) ehdotuksen pohjalta ja lastenreuman listan ovat koonneet Paula Vähäsalo ja Johanna Kärki yhteistyössä lastenreumatologien laatutyöryhmän kanssa. Lista oli viime syksynä SRY:n jäsenten kommentoitavana. Parametrit löytyvät jo valtaosin GoTreatIT-rekisteristä.

 

Tavoite

Tähän saakka kerätty rekisteridata on joitain keskuksia lukuun ottamatta puutteellista ja kattavuudelta huonoa. Tavoitteena on ensi tilassa tarkistaa ja täydentää rekisteriin potilaiden luokittelukriteerit ja hoitohistoria, jotta
1) kliinikon rekisteristä näkemä tietokooste olisi varmuudella oikea ja siten vastaanottoa jouduttava, ja
2) data olisi riittävän laadukasta toiminnan arviointia, johtamista, vertaisanalyysiä ja tieteellistä tutkimusta varten. Tähän laatutyöhön tarvitaan lisäresursseja.

 

Resurssit

THL on myöntänyt hankkeelle 100.000 euroa työvoiman palkkaamiseen: TAYS koordinaattori Tuula Reini 100% työpanos 10kk 33.333€; TYKS kaksi koordinaattoria 50% 10kk ja 100% 3kk työpanoksilla yhteensä 33.333€; Keski-Suomen KS koordinaattori Leena Miina 50% työpanos 11kk 19.167€; Heikki Relas HUS 20% työpanos 14.167 €.

Lisäksi SRY:n vuosikokous 24.1.19 päätti käyttää yhdistyksen varoja 159.000 euron edestä aputyövoiman palkkaamiseen niissä reumayksiköissä, jotka olivat tukea hakeneet.

Jatkossa reumarekisterin resurssien tulee järjestyä osana keskussairaaloiden normaalin toiminnan järjestämistä, kuten esim. munuaisrekisterin laita on.

 

Vuoden 2019 toiminta

Rekisteridatan laadun parantaminen on useissa reumayksiköissä menossa. Noin puolet keskussairaaloista on antanut luvan keräämänsä reumarekisteriaineiston siirtämiseen THL:aan ”koekäyttöä” varten. Viranomaislupa tätä varten on myös saatu, ja datan siirrot ovat alkaneet. Seuraavaksi THL arvioi yhdessä SRY:n edustajien kanssa rekisteritiedon kattavuuden ja validiteetin vertaamalla sitä HILMO- ja Kela-dataan.

Samanaikaisesti pyritään rakentamaan IT-teknologia, joka mahdollistaisi jatkuvan rutiinimaisen datan siirron yksiköistä THL:aan, joka on kansallisen reumarekisterin hallinnollinen isäntäorganisaatio.

Linkki Yhteishankesuunnitelmaan

 

Mitä uudesta THL-laista seuraa?

Toisiolain yhteydessä vahvistettiin myös laki THL:sta annetun lain muuttamisesta. Siinä määritellään nyt ensimmäistä kertaa kansalliset laaturekisterit yhdeksi THL:n avaintehtäväksi. Laaturekisterejä varten THL:lla on tiedonsaantioikeus, mikä tarkoittaa sitä, että terveydenhuoltoa järjestävillä viranomaisilla esim. sairaanhoitopiireillä on velvollisuus maksutta luovuttaa THL:lle laitoshoitoa, avopalveluita ja ensihoitoa koskevat tiedot THL:n päätöksen mukaisesti. THL on kuitenkin velvoitettu neuvottelemaan organisaatioien kanssa ennen kuin se tekee päätöksen tiedonantovelvollisuudesta. Päätökseen saa hakea oikaisua kuten hallintolaissa säädetään.

 

GoTreatIT toimii näin

 

1. Potilas kirjataan lähetettä käsiteltäessä järjestelmään
• Valitaan työdiagnoosin mukainen kysely (nivelreuma, selkärankareuma, nivelpsoriaasi, standard)

2. Potilas kirjautuu ennen vastaanottoa ohjelmaan vastaanoton odotustilan kosketusnäytöllä tai kotona omalla tietokoneella tai älypuhelimella
• Potilas täyttää työdiagnoosin mukaisen sähköisen haastattelulomakkeen, jolla saadaan oire-, toimintakyky-, psyykkinen, demografinen ja elämäntapatieto tallennetuksi järjestelmään:
• kipu-VAS, potilaan kokonaisarvio, HAQ, RAPID3
• pituus, paino (joista järjestelmä laskee BMI:n), koulutusvuodet, tupakointi, liikunta, alkoholi audit-C, uni, stressin sieto

• selkärankareumakyselyssä BASDAI, BASFI, selkäkipu, aamujäykkyys
• nivelpsoriaasissa DLQI

3. Lääkäri näkee ennen vastaanottoa e.m. tiedot, mm. kipeät paikat, toimintakyvyn ym.
• Näin reumarekisteri helpottaa anamneesin ottoa ja potilaan arviointia

4. Lääkärin osuus GoTreatIT:ssa
• Arat nivelet (yhteenlasku automaattisesti)
• Turvonneet nivelet (yhteenlasku automaattisesti)
• Lääkärin kokonaisarvio reumasairauden vaikeudesta VAS 0-100 mm
• Lasko ja CRP

• Spondyloartropatioissa selän liikkuvuusmittaukset ja Leed enthesitis index

Ensimmäisellä käynnillä kruksataan oirekuvaa vastaava luokittelukriteeritaulukko, joka helpottaa diagnoosia
Taulukkoon kirjataan oireiden alkukuukausi.

Järjestelmä laskee automaattisesti aktiviteetti-indeksit DAS28, DAPSA, CDAI

5. Lääkäri tai hoitaja tai sihteeri sanelun perusteella
• Reumalääkitys alasvetovalikosta
• Nivelinjektiot

Seuraavilla käynneillä ”pysyvä tieto” näkyy potilaalle valmiiksi täytettynä ja hän voin napin painalluksella hyväksyä ne, jollei muutosta

Lääkäri näkee:
• F5-näppäin: lääkitys ja aktiviteettimittarit graafisena esityksenä
• F6-näppäin: yhteenveto tietosisällöstä
Lastenreumassa omat seurantaparametrit

Kerättyä tietoa voidaan käyttää
• Kussakin yksikössä toiminnan kehittämiseen (tieto otettavissa ulos)
• Valtakunnallisesti alueiden väliseen vertaisanalyysiin
• Tieteelliseen tutkimukseen
• Yhdistää muiden julkisten rekisterien ja biopankkitiedon kanssa e.m. tarkoituksessa

 

BCB-rekisterin toiminta

 

Potilas kirjataan lähetettä käsiteltäessä järjestelmään ajanvarausdiagnoosin perusteella
Potilas kirjautuu ennen vastaanottoa ohjelmaan kotona omalla tietokoneella tai älypuhelimella
Potilas täyttää sähköisen haastattelulomakkeen, jolla saadaan oire- ja toimintakykytiedot reumadiagnoosin mukaisesti tallennetuksi järjestelmään (potilaan kokonaisarvio –VAS, kipu-VAS, 15D, HAQ tai BASDAI ja BASFI)
Lääkäri näkee potilaan e.m. tiedot jo ennen vastaanoton alkua

Lääkärin osuus
Ensimmäisellä käynnillä reumadiagnoosi ja –vuosi, sopimuksen mukaan myös hoitaja voi täyttää taustatietoja
Arat ja turvonneet nivelet, lääkärin arvio sairauden aktiivisuudesta (VAS), CRP, muut relevantit statustiedot, selkärankareumapotilaan status
Näistä järjestelmä laskee aktiviteetti-indeksin (DAS28 tai ASDAS)
Reumalääkitys alasvetovalikosta, jatkossa tulee integraation kautta
Muut sairaudet merkitään diagnoosikohtaan (kopioituu seuraaville käynneille)
Sairaskertomusmerkintä voidaan generoida rekisterimerkintöjen perusteella ja täydentää käsin tai sanelemalla
Yhteenvetotiedot saadaan näkyviin hoitojanalla

 

Linkit skandinaavisten laaturekisterien sivuille

 

DANBIO: danbio-online.dk

Swedish Rheumatology Quality Register: srq.nu

Norwegian Arthritis Register NorArtritt: helse-bergen.no