Lääkerekisteri

Reumaattisten sairauksien lääkerekisteritutkimus

Suomen markkinoilla on tällä hetkellä yli kymmenen eri reumatautien hoitoon käytettävää biologista lääkettä, joiden vaikutus kohdistuu TNF-alfaan, eri interleukiineihin, B- tai T-soluihin. Biologisten lääkkeiden vaihtoehdoksi on 2010-luvun loppupuolella tullut kokonaan uusi lääkeryhmä, ns. targetoidut synteettiset reumalääkkeet (tsDMARDs) kuten JAK-estäjät ja apremilasti. Näiden lääkkeiden turvallisuutta ja tehoa on selvitelty, mutta vain määrällisesti ja ajallisesti rajoittuneissa kontrolloiduissa kliinisissä kokeissa. Biologiset lääkkeet ovat 2000-luvulla nopeasti muuttaneet tulehduksellisten reumatautien hoitoa. Käyttäjien lukumäärän kasvaessa sekä harvinaisten että uusien, mahdollisesti kliinisissä kokeissa havaitsemattomien haittavaikutusten selvittäminen korostuu entisestään. Samalla saadaan tietoa antireumaattisen lääkehoidon sopivuudesta ja tehosta myös diagnoosiryhmittäin.

SRY:n aloittaman kansallisen ROB-FIN-rekisterin (Register On antirheumatic and Biolocical therapy in FINland) tarkoituksena on seurata antireumaattisen lääkehoidon vaikuttavuutta ja sivuvaikutuksia tulehduksellisten reumatautien hoidossa. Lääkerekisterin tietoja voidaan myös yhdistää muihin kansallisiin sekä kansainvälisiin rekistereihin ja käyttää raportointiin viranomaisille ja lääkeyhtiöille. Tehoa seurataan sähköisiä hoidonseurantajärjestelmiä (BCB ja Go-TreatIT) käyttäen. Seurantajärjestelmät helpottavat ja tehostavat ROB-FIN-rekisterin pitämistä ajan tasalla. Rekisteritutkimuksen suorittamiselle on sekä tietosuojavaltuutetun, eettisen toimikunnan että Findatan valtakunnallinen puoltava lausunto.

ROB-FIN vuosiraportti 2023