Laatuapuraha ilmoitetaan haettavaksi

Hyvät SRY:n jäsenet

Apurahoja rekisteridatan laadun varmistukseen

Ote SRY:n säännöistä: ”SRY voi lahjoitusvaroin tukea taloudellisesti tieteellisiä hankkeita, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä. Lahjoitusvaroja voidaan käyttää mm. myöntämällä apurahoja ja maksamalla tutkijoille ja avustaville henkilöille palkkaa. Lahjoitusvarojen käytöstä päättää hallitus tiedevaliokuntaa kuultuaan.”

SRY:n tavoitteena on saada Suomeen kansallinen laaturekisteri, jonka tietosisältö on kattava ja oikeellinen. Nykyisillä tietojärjestelmillä tavoitteen saavuttaminen edellyttää laatutyöntekijöiden työpanosta. Koska tähän ei ole toistaiseksi osoitettu julkista rahoitusta, on SRY vuodesta 2017 lähtien jakanut yhdistyksen varoista apurahoja reumayksiköihin laatutyöntekijän palkkaamiseen.

Reumayksiköitä pyydetään jälleen hakemaan laaturahaa 4.10.2020 klo 24 mennessä SRY:n hallitukselle osoitteeseen sihteeri@reumatologinenyhdistys.fi lähetetyllä viestillä. Raha annetaan tutkimusrahoituksen tapaan sairaalalle, joka huolehtii palkan maksusta ja työnantajamaksuista. Raha olisi käytettävissä 1.1.2021 alkaen. Lahjoitusvarojen jaosta päättää SRY:n hallitus. Jaettavien summien perusteina ovat alueen väestömäärä, reumayksikön työntekijämäärä ja se, onko kyseessä rekisterin käynnistys. Aiemmin saadut apurahat huomioidaan jaossa. Jaettavan apurahan kokonaissumma on 75 000 euroa.

 

Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää oheinen hakukaavake, jossa selvitetään perustelut laaturahalle, työntekijän tiedot sekä työnteon ajankohta. Mikäli SRY on aiemmin myöntänyt yksikölle laaturahaa, tulee anomuksen sisältää myös selvitys aiemman laaturahan käytöstä.

 

Apurahapäätöksestä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse marraskuun alussa.

 

19.8.2020

SRY:n hallituksen puolesta

 

Kari Puolakka                    Johanna Kärki

LAATUAPURAHAHAKEMUS LIITE 8.2020