Säännöt

SÄÄNNÖT

Yhdistyksen, jonka nimi on Suomen Reumatologinen Yhdistys – Reumatologisk Förening i Finland, tarkoituksena on:

(a) liittää yhteen Suomen reumatologiasta kiinnostuneet lääkärit,

(b) edistää reumatologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä maassamme;

(c) edustaa Suomen reumatologiaa pohjoismaisissa ja kansainvälisissä alan yhdistyksissä ja

(d) antaa lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille reumatologian erikoisalaa koskevista asioista

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja yhdistyksen toimialue käsittää koko maan.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokoustilaisuuksia, harjoittamalla julkaisutoimintaa, myöntämällä apurahoja ja lähettämällä edustajia reumatologian alan ulkomaisiin tilaisuuksiin. Yhdistys voi taloudellisesti osallistua huomionosoituksiin henkilöille, jotka ovat tehneet merkittävän elämäntyön reumatologian hyväksi.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia tarkoituksensa toteuttamiseksi. Yhdistys voi lahjoitusvaroin tukea taloudellisesti tieteellisiä hankkeita, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä. Lahjoitusvaroja voidaan käyttää mm. myöntämällä apurahoja ja maksamalla tutkijoille ja avustaville henkilöille palkkaa. Lahjoitusvarojen käytöstä päättää hallitus tiedevaliokuntaa kuultuaan.


Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.


Yhdistyksen jäseneksi voidaan kahden yhdistyksen jäsenen suosituksesta ottaa Suomessa laillistettu lääkäri. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Hallitus voi erityisistä syistä hyväksyä jäseneksi myös henkilön, joka ei ole oikeutettu Suomessa harjoittamaan lääkärintointa. Yhdistys voi valita myös kunniajäseniä.


Kukin jäsen suorittaa vuosimaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Kunniajäsenet ovat vapautetut vuosimaksun suorittamisesta.


Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksun maksamisen yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajalta. Jäsenen voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä erottaa yhdistyksestä, jos hän on
tehnyt itsensä syypääksi tekoon, joka sotii hyvää tapaa vastaan, tai on tehdystä huomautuksesta huolimatta toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, tai ei ole noudattanut yhdistyksen päätöksiä. Erottamispäätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.


Yhdistyksen asioista huolehtii hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi ja jäsenet neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenen tulee olla Suomen kansalainen. Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät voidaan antaa myös hallitukseen kuulumattomille henkilöille Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kukin yksin.


Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kummallekin yksi (1) varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on neljä (4) vuotta.


Yhdistyksen tilikausi on 1.12.-30.11. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.


Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous voidaan järjestää, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Kokouksista on ilmoitettava hallituksen toimesta vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jokaiselle jäsenelle kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen.

10§
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vuosimaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet joka neljäs vuosi

9. vahvistetaan valiokuntien kokoonpano

10. valitaan joka neljäs vuosi kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä tai suljetuin lipuin, milloin joku jäsen sitä haluaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpatulos ratkaisee. Päätöstä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi kun on kysymys

(a) jäsenen erottamisesta

(b) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta

(c) yhdistyksen purkamisesta, joissa tapauksissa vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

12§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat tai jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä pyytää.

13§
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään kolme (3) jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

14§
Hallituksen tulee:

(a) pitää yhdistyksen jäsenluetteloa,

(b) seurata tapahtumia, joiden voidaan katsoa koskevan yhdistyksen tarkoitusta, ja ryhtyä toimenpiteisiin, joita tämän johdosta voi aiheutua,

(c) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella näistä esille tulevia asioita,

(d) hallinnoida yhdistyksen saamia lahjoitusvaroja ja tiedevaliokuntaa kuultuaan käyttää varoja sellaisen tutkimuksen tukemiseen, jota vuosikokous on päättänyt yhdistyksen voivan tukea,

(e) huolehtia, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty lakien ja säädösten sekä hallituksen laatiman erillisen ohjeistuksen edellyttämällä tavalla,

(f) toimeenpanna yhdistyksen päätökset sekä hoitaa muut sille lain mukaan kuuluvat tehtävät.

15§
Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Hallituksen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

16 §
Yhdistys voi perustaa hallituksen alaisuudessa toimivia valiokuntia ja laatia niiden ohjesäännöt. Yhdistyksen hallituksen alaisuudessa toimivat seuraavat valiokunnat:
(a) Tiedevaliokunta, jonka tehtävänä on koordinoida ja innovoida kansallista reumatologista tutkimusta sekä koordinoida tutkimusrahoituksen kohdentamista,

(b) Erikoistumiskoulutusvaliokunta, jonka tehtävänä on vastata reumatologian erikoislääkärin tutkintoon liittyvistä asioista, sekä

(c) Apurahavaliokunta, jonka tehtävä on avustaa yhdistystä reumatologian alan tieteellisen tutkimuksen edistämiseen käytettävien apurahojen haku- ja jakamismenettelyssä.

17 §
Valiokuntien jäsenet nimittää vuosikokous hallituksen esityksestä. Valiokunnassa tulee olla vähintään kolme (3) jäsentä, joista vähintään yhden on oltava myös hallituksen jäsen.

18 §
Valiokuntien tehtävistä, jäsenistä ja toimintaohjeista määrätään tarkemmin hallituksen laatimissa valiokuntakohtaisissa ohjesäännöissä, jotka yhdistyksen kokous vahvistaa.

19 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat yllä mainittuun tarkoitukseen.

***

Päivitetty SRY:n vuosikokouksessa 30.1.2020

———————

Liite SRY:n sääntöihin, Valiokuntien ohjesäännöt,
päivitetty SRY:n vuosikokouksessa 27.1.2022

 

Apurahavaliokunnan ohjesääntö
SRY haluaa edistää reumatologian alan tieteellistä tutkimusta ja SRY:n hallitus tukee apurahojen jakamista auttamalla hakumenettelyssä. SRY:n hallitus voi käyttää tähän apunaan apurahavaliokuntaa, jonka kokoonpanon SRY:n hallitus päättää vuosittain. Vähintään yhden apurahavaliokunnan jäsenistä tulee olla SRY:n hallituksen jäsen. Apurahavaliokunta voi tarvittaessa käyttää myös muita asiantuntijoita. Apurahahakemuksia arvioidessaan apurahavaliokunnan tulee huomioida apurahaa jakavan tahon tahto ja SRY:n hallituksen ohjeistus. Apurahavaliokunnan jäsenet ovat jäävejä arvioimaan hankkeita, joissa ovat itse osallisina. Apurahavaliokunta tekee esityksen apurahansaajista SRY:n hallitukselle, joka tekee päätöksen apurahansaajista tai tekee puolestaan esityksen apurahansaajista apurahaa jakavalle taholle. Pääsääntöisesti apurahat julistetaan haettaviksi loppuvuodesta ja apurahojen jakotilaisuus pidetään vuosikokouksen yhteydessä. Apurahansaajat ovat vapautettuja SRY:n kokouksen osallistumismaksusta apurahan jakopäivänä. Apurahavaliokunnalle korvataan sen kokouksen kulut, jossa apurahat jaetaan (osallistumismaksu, majoitus ja matkat).

———————

Erikoistumiskoulutusvaliokunnan ohjesääntö
Erikoistumiskoulutusvaliokunnan tehtävä on vastata reumatologian erikoislääkärin tutkintoon liittyvistä asioista. Sen jäsenet ovat yliopistojen reumatologian erikoistumiskoulutuksen vastuukouluttajat, joista yhden on oltava myös SRY:n hallituksen jäsen. Valiokunta voi halutessaan täydentää itseään asiantuntijajäsenillä.

———————

Tiedevaliokunnan ohjesääntö
Tiedevaliokunnan tehtävänä on koordinoida ja innovoida kansallista reumatologista tutkimusta ja koordinoida tutkimusrahoituksen kohdentamista.  Tiedevaliokunnan kokoonpano vahvistetaan vuosittain SRY:n  vuosikokouksessa.  Vähintään yhden tiedevaliokunnan jäsenen tulee olla SRY:n hallituksen jäsen. Valiokunta valitsee keskuudestaan sihteerin.

Tiedevaliokunta tekee ehdotuksen hallitukselle yhdistyksen antaman tutkimusrahoituksen kohdentamisesta. Valiokunta seuraa myönnetyn rahoituksen käyttöä.

Tiedevaliokunta järjestää vuosittain sidosryhmien kanssa yhteistyökokouksen reumatologisen tutkimuksen edistämiseksi.

Tiedevaliokunta valitsee tiedonhallintajaoksen, johon kuuluu vähintään yksi tiedevaliokunnan jäsen. Tiedonhallintajaos suunnittelee ja seuraa yhdistyksen rekisteritoimintaa ja vastaa vuosittaisen rekisterikokouksen järjestämisestä.

———————

Liite SRY:n sääntöihin: Varojen hallinta

Ohjeistus SRY:n varojen hallinnoinnista
Hallituksen on hoidettava yhdistyksen taloutta huolellisesti ja yhdistyksen tarkoitusta edistävällä tavalla.

Hallituksen nimeämä rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen taloutta ja varainhankintaa tehtyjen päätösten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Rahastonhoitaja esittelee talouteen liittyvät asiat hallitukselle ja yhdistyksen kokoukselle. Rahastonhoitaja huolehtii menojen suorittamisesta sääntöjen ja päätösten mukaisesti ja seuraa tulojen sekä jäsenten maksamien jäsenmaksujen kertymistä. Rahastonhoitaja huolehtii siitä, että kirjanpitoon viedyt tositteet täyttävät kirjanpitolain vaatimukset ja ovat varustetut tarvittavin lisäselvityksin.

Yhdistyksen varoja on säilytettävä luotettavasti ja huolellisesti. Lahjoitusvarat tulee pitää erillään yhdistyksen muista varoista. Lahjoitusvaratilin maksuliikenne hoidetaan ainoastaan tilisiirtojen kautta.

SRY:n tilien, verkkopankin ja tilinkäyttövälineiden käyttöönotosta ja käyttöoikeuksista päättää hallitus.

Lahjoitusvaratilin käyttöoikeus on rahastonhoitajalla, jonka tulee hyväksyttää kaikki tililtä tehtävät maksut hallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla.

Muiden tilien ja tilinkäyttövälineiden käyttöoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, rahastonhoitajalla tai sihteerillä kullakin yksin hallituksen päätöksen mukaisesti.

 

 

 

Liite SRY sääntöihin, valiokuntasääntö2022 (1)